ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HANZEPRINT

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de heer D. Smit, die tevens handelt onder de naam HanzePrint (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53570472; hierna “Opdrachtnemer”) optreedt als aanbieder of Opdrachtnemer van goederen en/of diensten aan Opdrachtgever van welke aard dan ook.

1.2. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever of andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden.

1.4. Deze voorwaarden gelden ook in de verhouding tussen Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

1.5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.

2. Prijs en betaling

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Offertes kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

2.2 Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Opdrachtnemer accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s. Alle elektronisch gedane aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de diensten van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Opdrachtnemer langs elektronische weg bevestigt dat de overeenkomst met Opdrachtgever tot stand komt.

2.3. Indien sprake is van periodieke betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, dan geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Opdrachtnemer tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Opdrachtnemer steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd om binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

2.4. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever vooraf dan wel volgens de op de factuur vermelde betalingscondities betaald. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. De vergoeding is ook verschuldigd als Opdrachtgever geen gebruik maakt van de diensten.

2.5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig volledig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd (conform artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek) en is Opdrachtnemer direct gerechtigd zonder nadere aankondiging zijn dienstverlening op te schorten. Ten aanzien van de Opdrachtgever die geen consument is, geldt in een zodanig geval de wettelijke handelsrente (conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek). Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Opdrachtnemer onverlet, waaronder de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst en/of het staken van de dienstverlening.

2.6. Met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

2.7. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

3. Opdracht

3.1. De aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht behelst een inspanningsverbintenis.

3.2. Opdrachtnemer is bevoegd de opdracht uit te laten voeren door (een) derde(n), mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan een overeengekomen kwaliteit.

3.3. De opdracht wordt geacht te zijn uitgevoerd op het moment van aflevering dan wel wanneer Opdrachtgever heeft laten weten met de oplevering in te stemmen.

4. Intellectuele eigendom

4.1. Indien de aard van de werkzaamheden van Opdrachtnemer met zich meebrengt dat rechten van intellectuele eigendom ontstaan, waaronder uitdrukkelijk begrepen auteursrechten en modelrechten, dan behoudt Opdrachtnemer zich de daaruit voortvloeiende rechten en bevoegdheden voor, onverminderd de aan Opdrachtgever op grond van de met hem gesloten overeenkomst voortvloeiende gebruiksrechten. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin Opdrachtnemer grafische ontwerpwerkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.

4.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, flyers, briefpapier, visitekaartjes en adviezen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

4.3 Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

4.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om materiaal ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder het recht op privacy en intellectuele eigendomsrechten van anderen. Opdrachtgever garandeert dat hetgeen Opdrachtgever voor verdere dienstverlening of verwerking door Opdrachtnemer verstrekt geen inbreuk maakt op de rechten van derden en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden ter zake.

5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

5.1. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen ). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer bedragen dan door de verzekeraar van Opdrachtnemer uit te keren sommen.

5.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de wijze waarop Opdrachtgever of derden gebruik maken van de diensten van Opdrachtnemer, dus evenmin voor eventueel onrechtmatig of inbreukmakend gebruik van deze diensten.

5.3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Opdrachtgevers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven leveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

5.4. Een tussen partijen overeengekomen termijn van uitvoering geldt nimmer als fatale termijn. Tenzij nakoming door de Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

5.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

5.6. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst, maar komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

6. Overmacht

6.1. Geen van  partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van leveranciers van Opdrachtnemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur, diensten of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voorgeschreven of waarmee gekoppeld wordt, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen.

6.2. Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dat wat reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

7. Retentierecht

7.1. Zolang Opdrachtgever zijn schuld inclusief eventuele rente en kosten niet volledig heeft betaald, is Opdrachtnemer bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak of bestanden van Opdrachtgever, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten en eventuele retentierechten daarop uit de oefenen.

8. Reclamerecht

8.1. Opdrachtgever dient eventuele reclames met betrekking tot de uitvoering van de opdracht binnen vijf werkdagen na de oplevering van de betreffende (deel-)opdracht schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames die na verloop van voornoemde periode worden gemeld, worden niet meer geaccepteerd.

8.2 Een reclame van Opdrachtgever vormt geen grond voor opschorting van diens betalingsplicht.

8.3 Reclame is uitgesloten, indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever heeft gehandeld in strijd met uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen van Opdrachtnemer, en indien Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

8.4 Indien een reclame van Opdrachtgever conform dit artikel gegrond bevonden wordt, heeft Opdrachtnemer de keuze om de opdracht alsnog uit te voeren dan wel een korting te verlenen. Een hieraan te ontlenen recht van Opdrachtnemer is niet vatbaar voor overdracht.

9. Privacy en verwerkersovereenkomst

9.1. Opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de in Nederland geldende privacyregelgeving en is bereid met Opdrachtgever een voor Opdrachtnemer conveniërende verwerkersovereenkomst te sluiten conform deze privacyregelgeving.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

10.2. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

10.3. Als Opdrachtnemer ook andere versies dan de Nederlandse versie van deze voorwaarden heeft verschaft, dan prevaleert de interpretatie van de Nederlandse versie in alle gevallen.